ikona instrukcja

Wykonywanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego

Wykonywanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.


Za wdrożenie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego są odpowiedzialni właściciele, zarządcy lub użytkownicy obiektów bądź ich części stanowiących odrębne strefy pożarowe, przeznaczonych do wykonywania funkcji użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, magazynowych oraz inwentarskich. 

Aktem prawnym regulującym zagadnienia z zakresu Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego jest Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

Wyciąg z Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego powinien zawierać:

  • warunki ochrony przeciwpożarowej danego budynku czy strefy pożarowej,
  • rzuty poszczególnych kondygnacji wraz z planem zagospodarowania terenu.

Warunki ochrony przeciwpożarowej oraz plany budynku pozwolą na zapoznanie się z nimi. Niewątpliwie będą pomocne przy planowaniu, organizacji i prowadzeniu dalszych działań gaśniczych czy operacyjno-ratowniczych.

Dla jakich obiektów wymagana jest Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego

  • W budynku lub strefie pożarowej gdzie występuje strefa zagrożenia wybuchem
  • Kubatura brutto budynku lub strefy pożarowej przekracza 1000 m3 (z wyjątkiem budynków inwentarskich)
  • Kubatura brutto budynku inwentarskiego przekracza 1500 m3
  • Powierzchnia strefy pożarowej obiektu innego niż budynek nie przekracza 1000 m3. Do obiektów tych zaliczanie są np.: otwarte składowiska odpadów.

Dodatkowo, opracowanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego wiąże się z pewnego rodzaju odpowiedzialnością. Opracowaniem Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego mogą zajmować się jedynie osoby posiadające uprawnienia.

  • Zarejestruj się

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się lub zresetuj hasło