ikonka hydrant

Badanie wydajności sieci hydrantowej

Przegląd techniczny, badanie i pomiar wydajności hydrantów wewnętrznych, zewnętrznych i sieci hydrantowych

Podstawa prawna:

Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów ( Dz.U. Nr 80 z 2006r., poz. 563 ) § 3.

„ pkt. 2. Urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym zgodnie z zasadami określonymi w Polskich Normach dotyczących urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, w odnośnej dokumentacji techniczno-ruchowej oraz instrukcjach obsługi.

pkt.3. Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne, o których mowa w ust. 2, powinny być przeprowadzane w okresach i w sposób zgodny z instrukcją ustaloną przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku.”

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych ( Dz.U.  z dnia 6 sierpnia  2009 r. nr 124 poz. 1030) § 10

„ pkt. 13. Hydranty zewnętrzne powinny być co najmniej raz w roku poddawane przeglądom i konserwacji przez właściciela sieci wodociągowej przeciwpożarowej „

Przeglądy techniczne i badanie hydrantów wewnętrznych przeprowadzamy zgodnie z Polską Normą PN -EN 671-3:2002 "Stałe urządzenia gaśnicze - Hydranty wewnętrzne - Konserwacja hydrantów wewnętrznych z wężem półsztywnym i hydrantów wewnętrznych  z wężem płasko składanym",

Wykonujemy pomiary sprawdzające dla nowych instalacji oraz okresowe ( roczne ) dla instalacji istniejących.

Przyrządy pomiarowe posiadają stosowne, aktualne certyfikaty i świadectwa wzorcowania.

Po wykonanym badaniu wystawiamy protokół.

Protokół taki zawiera:

  • datę (miesiąc i rok) przeglądu i badania,
  • wyniki pomiarów,
  • wykaz i datę zainstalowanych części zamiennych,
  • datę (miesiąc i rok) następnego przeglądu.

  • Zarejestruj się

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się lub zresetuj hasło