ikona legalizacja

Legalizacja gaśnic

Aby gaśnice i inny podręczny sprzęt gaśniczy funkcjonowały w sprawny i niezawodny sposób, muszą być poddawane okresowym przeglądom technicznym, konserwacjom lub remontom. Obowiązujące w Polsce przepisy nakazują, aby czynności te przeprowadzone zostały nie rzadziej niż raz w roku, o ile producent nie zaleci inaczej. Niezwykle ważna jest tzw. legalizacja gaśnic – potwierdzenie sprawności sprzętu. W przypadku sprzętu przeciwpożarowego należy bezwzględnie zadbać, aby był wyposażony w specjalne oznaczenie potwierdzające jego dobry stan techniczny i zdatność do użycia. Legalizacji mogą dokonywać tylko uprawnione do tego podmioty – w tym firma Gas-Poż-Bis ze Zgierza.


Terminy przeglądów mogą ulec skróceniu w uzasadnionych przypadkach. Decyzję taką podejmuje administrator obiektu przede wszystkim w miejscach o dużym zagrożeniu pożarowym i wybuchowym oraz kiedy gaśnice usytuowane na zewnątrz budynków.


Dlaczego legalizacja gaśnic jest tak ważna?

Legalizacja gaśnic jest obowiązkiem nałożonym na zarządcę obiektu czy właściciela firmy przez prawo. Brak dokumentu stwierdzającego terminowe przeprowadzenie konserwacji sprzętu stanowi podstawę do nałożenia grzywny przez kontrolującego obiekt. Natomiast w przypadku pożaru może znacznie skomplikować uzyskanie odszkodowania.


Wymagania dotyczące legalizacji gaśnic określają następujące przepisy: Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2010 Nr 109. Poz. 719 § 3):


„2. Urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym zgodnie z zasadami określonymi w Polskich Normach dotyczących urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, w odnośnej dokumentacji techniczno-ruchowej oraz instrukcjach obsługi.


Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne, o których mowa w ust. 2, powinny być przeprowadzane w okresach i w sposób zgodny z instrukcją ustaloną przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku”. 


Zakres wykonywanych czynności

 


Legalizacja gaśnic w praktyce oznacza zagwarantowanie, że sprzęt jest w pełni sprawny i nie zawiedzie w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia. Dlatego przed umieszczeniem na nim odpowiedniego oznakowania jest niezbędne przeprowadzenie czynności sprawdzających działanie i usuniecie ewentualnych usterek. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami naszej działalności dotyczącej przeglądów technicznych, legalizacji gaśnic i ich konserwacji.


Przegląd to zespół czynności wykonywanych w celu potwierdzenia sprawności gaśnicy lub agregatu gaśniczego, który obejmuje m.in.:

 • oględziny zewnętrzne (uszkodzenia mechaniczne, korozja, stan plomb i zawleczek),
 • dla gaśnic o pojemności zbiornika o pojemności powyżej 6 dm3 sprawdzenie ważności legalizacji UDT,
 • sprawdzenie stopnia napełnienia środkiem gaśniczym i stanu czynnika wyrzutowego,
 • sprawdzenie lokalizacji i stanu zamocowania gaśnicy lub agregatu gaśniczego,
 • naklejenie kontrolki z datą następnego badania.

Naprawa – zespół działań mających na celu przywrócenie pełnej sprawności gaśnicy lub agregatu gaśniczego, w tym m.in.:

 • sprawdzenie stanu technicznego wszystkich części i w wypadku zużycia wymianę (uszczelki, prądownice, węże),
 • napełnienie środkiem gaśniczym lub jego wymiana,
 • wymiana lub napełnienie naboi i butli z czynnikiem napędowym (w razie potrzeby),
 • w razie potrzeby malowanie zbiornika, wymiana oznakowania,
 • naklejenie kontrolki z datą naprawy i następnego przeglądu. Przeglądy wykonujemy u klienta (obszar działania – województwo łódzkie) oraz w naszym Autoryzowanym Punkcie Serwisowym w Zgierzu przy ul. Piątkowskiej 83J.

Przeglądy i naprawy, których celem jest legalizacja gaśnic lub innego sprzętu ppoż., wykonujemy w naszym warsztacie w Zgierzu koło Łodzi.


 


 Mamy autoryzacje producentów gaśnic na wykonywanie czynności serwisowych i przywracanie po naprawie wzorca, na który producent uzyskał certyfikat. Zapraszamy do współpracy!

 • Zarejestruj się

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się lub zresetuj hasło