Drzwi i bramy przeciwpożarowe

Wszelkie otwory w ścianach i innych oddzieleniach przeciwpożarowych powinny być wyposażone w drzwi, bramy przeciwpożarowe o odpowiedniej odporności ogniowej. Prawidłowe funkcjonowanie oddzielenia przeciwpożarowego wymaga, aby zamknięcia przeciwpożarowe były sprawne i zapewniały odpowiednią szczelność i izolacyjność ogniową. Urządzenia przeciwpożarowe należy poddawać okresowym przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym w okresach ustalonych przez producenta urządzenia, lecz nie rzadziej niż raz w roku.

Przegląd okresowy powinien obejmować następujące czynności:

 • sprawdzenie funkcjonowania drzwi,
 • sprawdzenie szczeliny pomiędzy posadzką a skrzydłem,
 • sprawdzenie powłoki lakierniczej,
 • sprawdzenie i ewentualne poprawienie mocowania zamków, rygli itp.,
 • sprawdzenie stanu uszczelki pęczniejącej,
 • regulacja samozamykaczy,
 • przesmarowanie zawiasów i innych elementów ruchomych,
 • sporządzenie protokołu przeglądu technicznego i czynności konserwacyjnych.

Po przeglądzie należy wymienić albo naprawić części uszkodzone lub zużyte.

Systemy oddymiania

Główną przyczyną śmierci podczas pożaru wbrew pozorom nie są płomienie i temperatura, lecz toksyczne produkty spalania i rozkładu termicznego palących się materiałów. Nawet w przypadku małych pożarów powstaje znaczna ilość dymu, który błyskawicznie wypełnia pomieszczenia. Toksyczne gazy uniemożliwiają oddychanie i znacznie ograniczają widoczność. Czynniki te znacznie skracają dostępny czas ewakuacji, wpływają na jej sprawność oraz powodują panikę osób narażonych na te czynniki. Podstawą bezpiecznej ewakuacji rozległych pomieszczeń (hal sprzedaży, pasaży handlowych, sal konferencyjnych) oraz klatek schodowych jest odpowiednio zaprojektowany oraz sprawny system oddymiania.

Dla zapewnienia niezawodnego działania systemu oddymiania klapy dymowe wraz z całym układem wyzwalania muszą być sprawdzane przez specjalistę pod względem sprawności działania i gotowości eksploatacyjnej oraz konserwowane i ewentualnie naprawiane w regularnych odstępach ustalonych przez wytwórcę.

Przegląd okresowy powinien obejmować następujące czynności:

 • sprawdzono ogólny stan techniczny klap dymowych ze zwróceniem uwagi na ewentualne rysy oraz uszkodzenia mechaniczne
 • kontrola naboi i termo wyzwalaczy pneumatycznych (ważenie naboi i sprawdzenie naciągu sprężyny)
 • kontrola ampułek w termowyzwalaczach
 • kontrola siłowników otwarcia klap
 • ocena stanu zawiasów i uszczelek w klapie dymowej oraz szczelności
 • regulacja domykania klap
 • sprawdzenie blokady rygla i jego regulacja
 • dokonanie oględzin stanu rurek (sprawdzenie szczelności instalacji)
 • sprawdzenie stanu stelaży i ocena ich zamontowania w klapie dymowej
 • sprawdzenie uzbrojenia skrzynki alarmowej
 • sprawdzenie poprawności działania czujek poprzez ich zadymienie
 • odnotowanie wyniku kontroli urządzeń systemu oddymiania w protokole

RODZAJE KLAP DYMOWYCH

Podział ze względu na mechanizm użyty do ich otwierania.

 • klapy z mechanizmem pneumatycznym, w skład którego wchodzą siłownik pneumatyczny,nabój CO2 i czujnik temperatury.
 • klapy z mechanizmem elektrycznym, w skład którego wchodzą siłownik elektryczny uruchamiany napięciem stałym 24 V dostarczanym z centrali zabezpieczenia pożarowego
 • klapy otwierane mechanicznie za pomocą sprężyn gazowych.

 

certyfikat certyfikat  certyfikat